Domov » Novice

Februar 2018

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je torek, 13.02.2018 . Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je sreda, 14.02.2018. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je četrtek, 15.02.2018. Dan izplačila za državne štipendije je petek, 09.02.2018. Denarna socialna pomoč bo izplačana v sredo, 21.02.2018. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji ali predzadnji dan v mesecu..

 

Marec 2018

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je torek, 13.03.2018 . Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je sreda, 14.03.2018. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je četrtek, 15.03.2018. Dan izplačila za državne štipendije je petek, 09.03.2018. Denarna socialna pomoč bo izplačana v sredo, 21.03.2018. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji ali predzadnji dan v mesecu.

 

PRAVNI PRIROČNIK - varno življenje žensk in otrok

Društvo za nenasilno komunikacije je izdalo PRAVNI PRIROČNIK »Nasilje nad ženskami – prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok. Gre za praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih, ki bo žrtve nasilja v družini seznanil z najbolj pogostimi postopki, ki sledijo zaključevanju odnosa, v katerem so žrtve doživljale nasilje. Več informacij..


 

Januar 2018

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je četrtek, 11.01.2018. Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je petek, 12.01.2018. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je ponedeljek, 15.01.2018. Dan izplačila za državne štipendije je sreda, 10.01.2012. Denarna socialna pomoč bo izplačana v petek, 19.01.2018. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji ali predzadnji dan v mesecu.

 

Avgust 2017

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je četrtek, 10.08.2017. Dan izplačila otroškega dodatka in dodatka za nego otroka je petek, 11.08.2017. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je ponedeljek, 14.08.2017. Dan izplačila za državne štipendije je četrtek, 10.08.2017. Denarna socialna pomoč bo izplačana v ponedeljek, 21.08.2017. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji ali predzadnji dan v mesecu.

Ukinitev zaznambe na nepremičnini

Zaradi spremembe zakona se ukinjajo zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, ki je v lasti upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne socialne pomoči. Velja le za nepremičnine do vrednosti 120.000 EUR, v katerih upravičenci stalno prebivajo. Zaznambe, ki so že vpisane v zemljiški knjigi, se bodo izbrisale po uradni dolžnosti. Prav tako so spremembe pri dedovanju, ki se omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka za družinskega pomočnika. Več informacij...


 

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

V Kopru že nekaj časa deluje ambulanta Pro Bono za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Odprta je vsak torek od 14.00 do 17.00 ure v prostorih Zdravstvenega doma Koper, v pritličju. Namenjena je osebam iz celotne istrske regije. Več o tem: Primorske novice, Radio Capris.


 

Razpis programov za socialno aktivacijo

Objavljen je javni razpis za sofinanciranje projektov socialne aktivacije. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi. Rok za prijavo je 20. marec. Več o razpisu...

Dnevni center za otroke in mladostnike PetKA

Dnevni center, preventivni program Centra za socialno delo Koper, je namenjen vsem otrokom in mladostnikom Mestne občine Koper, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa.  Dnevni center na FB...


 

Izterjava preživnine

Če starš, ki je zavezan za plačevanje preživnine prostovoljno ne izpolnjuje obveznosti plačila preživnine v skladu z izvršilnim naslovom (sodba, sklep sodišča, izvršljiv notarski zapis, skupaj z obvestilom o uskladitvi preživnine), lahko upnik vloži na sodišču predlog za izvršbo z namenom dosega izpolnitve obveznosti. Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno okrajno sodišče. Vrhovno sodišče RS je v Sodnikovem informatorju objavilo prenovljene obrazce za izterjavo preživninskih terjatev skupaj z navodili za izpolnjevanje, kot pomoč pri vlaganju predlogov za izvršbo:

obrazec za preživninsko izvršbo (.pdf)  in navodila za izpolnjevanje (.pdf). Več informacij na spletni strani MDDSZ.


 

Javni razpis - pripravniki - Socialna zbornica

V petek, 18.12.2015, je bil v Uradnem listu RS (št.98/2015) objavljen javni razpis Socialne zbornice Slovenije »Spodbujanje pripravništev«. Razpis je objavljen tudi na spletni strani Socialne zbornice Slovenije. Na našem Centru za socialno delo s  5. januarjem 2016 objavljamo potrebo po pripravnikih. Več informacij za prijavo na spletni strani Zavoda za zaposlovanje ter v razpisni dokumentaciji.


 

Elektronska vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavljena povezava za elektronsko vlaganje vlog preko portala e-uprava z digitalinim potrdilom.  Več informacij 


Krizni center za otroke in mladostnike - Marelična hiša

Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) v Kopru deluje od 2010  in je del mreže kriznih centrov, ki pokrivajo celotno državo. Namenjen je otrokom južno-primorske regije. V njem je prostora za osem otrok in mladostnikov, starih med 6 in 18 let, ki se znajdejo v stiski. V Krizni center za otroke in mladostnike lahko otroci pridejo tudi sami. Več o KCM...


 

Brezplačni tečaj računalništva

za brezposelne na Ljudski univerzi

Ne zamudite priložnosti in se brezplačno naučite uporabljati računalnik za hitrejše, lažje in cenejše iskanje zaposlitve. VSEBINE: Windows, Word za pisanje prošenj, internet in e-pošta, CV... URNIK TEČAJA: vsak torek in četrtek do konca leta od 9.00 do 11.15. ZAČETEK: Tečaj bo potekal od 19. 11. 2015 dalje. VEČ INFO: 05/6128037, ss.ucenje@lu-koper.si.


 

Socialno podjetništvo

Središče Rotunda razpisuje izbor za “Naj podjetniško idejo socialnega podjetja”, pri čemer bodo najboljšo idejo tudi pomagali uresničiti!

Več o razpisu na spletni strani središča Rotunda...

PRIJAVA NA RAZPIS - prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Koper

28.08.2015

Svet Centra za socialno delo Koper raz¬pisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/1993, 45-I/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13ZDR-1 in 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS in 57/12) in 28. in 32. člena Statuta Centra za socialno delo Koper ter sklepa 1. izredne seje Sveta zavoda z dne 9.6.2015 prosto delovno mesto

 

Direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Koper

 

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:

  • visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj,

ali

  • višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
  • strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
  • program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še Europass življenjepis ter program razvoja centra za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja ter potrdilo o nekaznovanosti.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izp

olnjevati še naslednje pogoje:

  • državljanstvo republike Slovenije
  • aktivno znanje slovenskega jezika
  • aktivno znanje italijanskega jezika

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di¬rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Nastop mandata je 01.12.2015.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda ter potrdilo o znanju italijanskega jezika) naj kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici na naslov:
Svet Centra za socialno delo Koper
Cankarjeva 6, 6000 Koper

  • z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj!«

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

V torek, 25. novembra med 12.  in 16. uro so v Taverni v Kopru, potekale aktivnosti, z namenom opozarjanja na nasilje nad ženskami, dinamiko nasilja ter dejavnike, ki prispevajo k nastanku in trajanju nasilja - projekt Labirint nasilja, v sodelovanju Kriznega centra za otroke in mlade Koper - Marelična hiša, Kriznega centra za žrtve nasilja Piran, Društva za nenasilno komunikacijo Koper, Regijske varne hiše Kras in Policijske uprave Koper. V Primorskih novicah...

Sporočanje sprememb ZUPJS s 1. 9. 2014

Spremembe socialne zakonodaje s 1. 9. 2014 prinašajo tudi upoštevanje bolj realnega materialnega položaj vlagatelja pri dodeljevanju pravic. Če bo družinski član npr. začel prejemati denarno nadomestilo, se upokojil, in podobno, se lahko na pristojni CSD sporoči spremembo.Obrazec za sporočanje sprememb je dostopen na spletni strani MDDSZ.

Mali princ v Primorskih

O programu varovanje na daljavo - Mali princ si lahko preberete v Primorskih novicah.


 

Državne štipendije za šolsko leto 2014/2015

Skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev državna štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, o čemer center za socialno delo odloča ponovno za vsako novo šolsko/študijsko leto posebej. Polnoletni dijaki naj tako vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. septembrom. Študentje naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo najkasneje v mesecu septembru, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije s 1. oktobrom. Več informacij na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.


 

Pomoč na domu

Od 1.1.2014 storitve socialne oskrbe na domu izvaja Obalni dom upokojencev Koper. Vse informacije dobite na spletni strani ODU Koper.

Anketa - ocenjevanje kakovosti E-qalin

Na Centru za socialno delo Koper smo vključeni v model ocenjevanja kakovosti E-Qalin®/D, ki vključuje tudi uporabnike in uporabnice naših storitev. Vabimo vas, da izpolnete anketo, ter s svojim mnenjem in oceno pripomorete k večji kvaliteti dela v obojestransko zadovoljstvo. Več....

 


 

Spremembe ZUPJS

Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, prinašajo novosti, ki izboljšujejo položaj vlagateljev. Nekatere bodo začele veljati že s 1. januarjem 2014, druge pa s 1. septembrom 2014. Samo zaradi spremembe zakonodaje v decembru ni treba oddajati novih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  Več na MDDSZ...

 

Priložnost za mlade

Možnost zaposlitve za mlade v projektu "Podjetno v svet podjetništva 2014" - Obalno-kraško regija (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana). Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv, so stare manj kot 35 let in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva. Več na spletni strani RRC...

Publikacija “Starost za vse, vse za starost”

Zavod za zdravstveno varstvo Koper je izdal publikacijo »Starost za vse, vse za starost«, v kateri so zbrane različne pomembne informacije za starejše za našo regijo.

Povezava na publikacijo...


 

Izmenjalnica - Menjaš z mano?

Krizni center za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša  organizira "izmenjalnico" igrač, nakita, cd-jev, dvd-jev, družabnih iger...

KDAJ: v petek 11.10. ob 16.00 uri;  KJE:  v koprski Taverni.

Teden otroka v KCM in DC

V tednu otroka, med 7.oktobrom in 12. oktobrom 2013, bosta Krizni center za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša ter Dnevni center za otroke in mladostnike Koper organizirala številne dejavnosti za otroke in mladostnike, ki so vključeni v naše programe. Pripravili bomo tudi dve delavnici na OŠ Elvire Vatovec-podružnica Sveti Anton in na OŠ Škofije.

Delavnica socialnega podjetništva

 Dne 21.03.2013 je na CSD Koper potekala delavnica o socialnem podjetništvu, ki jo je za nas pripravil Socialni inkubator.


 

Družina je tam, kjer je otrok

Vsi otroci morajo imeti enake pravice, ne glede na to, v kakšni družini živijo.  Enako učinkovito kot v tradicionalni družini lahko pogoje za zdrav razvoj otroku zagotavljajo tudi strukturno drugačne družine - družine z enim staršem, dopolnjene družine, rejniške družine, razširjene družine, družine z istospolno usmerjenima staršema in vse druge oblike družin. Družinski zakonik v ospredje postavlja otroka. Družinski zakonik celovito in na enem mestu ureja družinska razmerja, in sicer razmerja med starši in otroki; oblike pomoči države pri težavah med partnerji in dolžnosti preživljanja; posvojitev, rejništvo in skrbništvo ter zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, partnersko in zunajpartnersko skupnost.  Več informacij na spletni strani MDDSZ.


 

KCM praznoval 1. rojstni dan

31. avgusta je Krizni center za otroke in mladostnike Koper (KCM) praznoval prvo obletnico otvoritve. V tem času so v KCM sprejeli 29 otrok in mladih. Predstavil se je tudi Dnevni center za otroke in mladostnike. Nekaj foto in drugih utrinkov...

Odzivi v medijih: primorska.info, Primorske novice, Mestna občina Koper.


 

Dobrodelni koncert Pustimo jim sanje

Pod pokroviteljstvom Fundacije Danila Türka bo 24. oktobra 2011 ob 20.00 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma potekal že drugi dobrodelni koncert  Pustimo jim sanje. Izkupiček od prodaje vstopnic bo tudi letos namenjen pomoči otrokom, žrtvam nasilja, ki jim je svet vzel brezskrbnost. Na koncertu bo nastopil Jan Plestenjak z gosti: Julija Kramar, Maja Keuc, Zlatko, Massimo Savič, Time to time, Modrijani, Bilbi.

 

Štipendije - obvestilo

Študentje in študentke, ki ste prejemali državno štipendijo v šolskem letu 2010/2011 ali pa vam je štipendija mirovala, ne pozabite!!! Rok za oddajo vloge je 07.10.2011!!! Vlogo lahko oddate osebno na pristojnem centru za socialno delo v času uradnih ur ali pa pošljete po pošti priporočeno. Za kandidate, ki PRVIČ uveljavljajo pravico do državne štipendije ROK ZA ODDAJO VLOGE NI OMEJEN. STARI ŠTIPENDISTI ! ! ! vloga mora biti pravočasna - vlogo lahko kasneje dopolnite!

Transferji posameznikom in gospodinjstvom

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v Uradnem listu RS, št. 57/2011 dne 15. 7. 2011 objavilo sklep o uskladitvi transferjev od 1. julija 2011. Povezava na MDDSZ...

Informiran.si-bližnjica skozi birokracijo

Na spletni strani informiran.si so pripravili zanimiv izbor BREZPLAČNIH  pravnih e-priročnikov, s pomočjo katerih boste prišli do osnovnih pravnih informacij, ki jih potrebujete v različnih situacijah.

Povezava na priročnike

Začetnica - podporna skupina za mamice

V aprilu in maju bodo srečanja podporne skupine za mamice z dojenčki vsak drugi četrtek med 10.00 in 11.00 uro in sicer 7. aprila in 21. aprila ter  5. maja in 19. maja 2011, v prostorih Centra za socialno delo Koper, Cankarjeva 6.  Za več informacij

 

Začetnica - podporna skupina za mamice

V marcu 2011 bosta srečanji podporne skupine za mamice z dojenčki vsak drugi četrtek med 10.00 in 11.00 uro in sicer 10. marca ter 24. marca. Za več informacij...

Novoletni direndaj

Danes, 16. decembra 2010 ob 16.00 uri bomo v Zadružnem domu v Sv. Antonu obdarili in pogostili preko 200 otrok, družin, starejših in drugih, ki so vključeni v storitve in programe Centra za socialno delo Koper. V imenu otrok, mladostnikov in staršev, rejniških družin in otrok v rejništvu in drugih uporabnikov programa se še posebej zahvaljujemo Mestni občini Koper, Lions Klubu Koper – Obala, podjetju Geaprodukt, Krajevni skupnosti Sv. Anton, Avtobusnim prevozom Rižana ter vsem nastopajočim.                                   Foto: Romina Zajc


 

Najem pisarniških prostorov

Center za socialno delo Koper objavlja poizvedovalni razpis za najem pisarniških prostorov za potrebe Centra za socialno delo Koper. Prostori morajo biti vseljivi 1. maja 2011.  Več informacij...


 

Razstava na OŠ Koper

V sredo, 13. oktobra, je bila na Osnovni šoli Koper v okviru tedna otroka, otvoritev razstave izdelkov, ki so jih mladi pripravili  na natečaju  kot predlog logotipa za Krizni center za otroke in mladostnike v Kopru. Nagrajen je bil zmagovalni logotip Eve Cerkvenik.  Več o tem...

IZ-HOD v Kopru

Od 18. julija do 24. avgusta skupina IZ-HOD potuje od Hrastovca do Ljubljane. Obhodili bodo vse psihiatrične bolnišnice in posebne zavode v Sloveniji, nekaj zavodov za usposabljanje, domove za stare, za mladino in otroke, za tujce in druge v Sloveniji.  Na poti IZ-HOD  gostuje tudi v Kopru od 10 do 12. avgusta, ko se bo zjutraj napotil v Trst.  Koper so proglasili za prestolnico skupnostne skrbi. O obisku v Kopru so poročali tudi v Primorskih novicah in na TV Koper-Capodistria. Več informacij o IZ-HODu...

Okrogla miza "Socialna izključenost otrok in družin"

Slovenija sodi med države, ki beležijo nižjo raven revščine od EU povprečja, vendar se v sedanji situaciji gospodarske krize revščina povečuje. Revne družine zaznamuje več oblik socialne izključenosti hkrati. Družine in otroci se poleg nizkih dohodkov ali brezposelnosti soočajo z nizkim ali zelo slabim stanovanjskiim standardom, slabim zdravstvenim stanjem, nedostopnostjo družbenih dobrin. Za osnovne življenjske potrebe družine okoli 75% vseh prihodkov. Na Centru za socialno delo Koper smo v četrtek 13. maja spregovorili o stanju v Mestni občini Koper ter iskali rešitev za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti otrok.
Objave: Primorske novice

 

 

Seminar Delo s povzročitelji nasilja

V četrtek, 6. maja 2010 med 10.00 in 14.00. uro bo v prostorih Centra za socialno delo Koper seminar, ki ga organizira Društvo za nenasilno komunikacijo.
 

"Ko se znajdete v stiski - uveljavite svoje pravice"

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo zloženko z naslovom "Ko se znajdete v stiski UVELJAVITE SVOJE PRAVICE", kjer so na enem mestu zbrane  kratke informacije o pravicah iz različnih javnih ustanov...

Zloženko si lahko natisnete ali ogledate tu...

Predstavitev dela centra v preteklem letu

V četrtek 4. marca 2010,  je bila na Centru za socialno delo Koper tiskovna konferenca z namenom predstavitve dela v preteklem letu. 
Direktorica Marija Peković je predstavila socialno sliko v Kopru, ki je obsegala področja varstva otrok in družine, obravnave odraslih oseb, področje nasilja v družini in denarne socialne pomoči.

 

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Prejemniki denarne socialne pomoči so upravičeni do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za čas prejemanja DSP.

Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka z odločbo do denarne socialne pomoči ali z odločbo pristojnega centra za socialno delo o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.


 

Prve regijske športne igre

Dnevni delovno terapevtski center Barčica, razvojni program Centra za socialno delo Koper, organizira v petek, 4. septembra 2009, na Sveti Katarini v Ankaranu pri  Kopru  prve regijske športne igre duševnega zdravja »IGRE ZDRAVEGA DUHA KOPER 2009«.  Na Centru za socialno delo Koper in v Dnevnem delovno terapevtskem centru Barčica vemo, kako zelo pomembno in dragoceno je, da izmenjujemo izkušnje in znanja in kako zelo se naši uporabniki in uporabnice, ki imajo težave v duševnem zdravju, veselijo prijetnih druženj z drugimi sorodnimi organizacijami in društvi. V petek se bo prvih športnih iger duševnega zdravja udeležilo čez 80 oseb iz primorske regije. Med prijavljenimi so oskrbovanci iz Socialno varstvenega zavoda Dutovlje, iz Ilirske Bistrice ter udeleženci iz vseh treh obalnih občin.