Domov » Novice

OBVESTILO

V sredo, 13. oktobra, je bila na Osnovni šoli Koper v okviru tedna otroka, otvoritev razstave izdelkov, ki so jih mladi pripravili  na natečaju  kot predlog logotipa za Krizni center za otroke in mladostnike v Kopru. Nagrajen je bil zmagovalni logotip Eve Cerkvenik.  Več o tem...

april 2019

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je četrtek, 11.04.2019. Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je petek, 12.04.2019. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je ponedeljek, 15.04.2019. Dan izplačila za državne štipendije je sreda, 10.04.2019. Denarna socialna pomoč bo izplačana v petek, 19.04.2019.


 

Elektronska vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev

Osebna asistenca

Osebna asistenca je zbir storitev, ki ljudem, ki v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje. Storitve so prilagojene konkretnim potrebam posameznega uporabnika oz. uporabnice, njegovim oz. njenim sposobnostim, željam, pričakovanjem in življenjskim razmeram

Več informacij na spletni strani MDDSZ...


 

December 2018

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je sreda, 12.12.2018. Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka je četrtek, 13.12.2018. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je petek, 14.12.2018. Dan izplačila za državne štipendije je ponedeljek, 10.12.2018. Denarna socialna pomoč bo izplačana v petek, 21.12.2018. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji ali predzadnji dan v mesecu.

B. Reorganizacija CSD Koper

S 1. oktobrom smo del Centra za socialno delo Južna Primorska-Centro per l'assistenza Sociale dell'Litorale, ki obsega še Izolo, Piran in Sežano. Za ljudi, ki potrebujejo naše storitve, se ne bo še nič spremenilo. Spletne strani in druge informacije bomo uskladili in osvežili do konca leta. Sedeži ostanejo isti, prav tako naša dostopnost in uradne ure. Kontakti vseh enot so na spletni strani Skupnosti CSD... Več informacij o reorganizaciji na spletni strani MDDSZ....


 

a. OBVESTILO

Spoštovani uporabniki in uporabnice. S 1.10.2018 smo del Centra za socialno delo Južna Primorska, Prisoje 1, Koper. Združeni smo Centri za socialno delo enota Koper, Izola, Piran in Sežana. Ostali smo na starih lokacijah in imamo enake uradne ure in telefonske številke. Za ljudi, ki potrebujejo naše storitve, se ne bo še nič spremenilo. Naslovi in kontakti vseh so na spletni strani Skupnosti CSD...  Več informacij o reorganizaciji dobite na spletni strani MDDSZ...

Spletna stran bo od 1. 10. 2018 dalje v prenovi. Hvala za razumevanje.


 

A. Oddaja elektronskih vlog

Zaradi prilagoditve centrov za socialno delo novi organiziranosti v prvem tednu oktobra preko portala eUprava na centre za socialno delo ne bo možno oddajati elektronskih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloge za otroški dodatek, vloge za subvencijo vrtca, vloge za državno štipendijo in vloge za sporočanje sprememb).


 

Dnevni center za otroke in mladostnike PetKA

Dnevni center, preventivni program Centra za socialno delo Koper, je namenjen vsem otrokom in mladostnikom Mestne občine Koper, ki si želijo aktivnega preživljanja prostega časa.  Dnevni center na FB...


 

Krizni center za otroke in mladostnike - Marelična hiša

Krizni center za otroke in mladostnike (KCM) v Kopru deluje od 2010  in je del mreže kriznih centrov, ki pokrivajo celotno državo. Namenjen je otrokom južno-primorske regije. V njem je prostora za osem otrok in mladostnikov, starih med 6 in 18 let, ki se znajdejo v stiski. V Krizni center za otroke in mladostnike lahko otroci pridejo tudi sami. Več o KCM...


 

September 2018

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je sreda, 12.09.2018. Dan izplačila otroškega dodatka in dodatka za nego otroka je četrtek, 13.09.2018. Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je petek, 14.09.2018. Dan izplačila državnih štipendij je ponedeljek, 10.09.2018. Denarna socialna pomoč bo izplačana v petek, 21.09.2018. Varstveni dodatek se izplačuje zadnji ali predzadnji dan v mesecu.

 

 

Reorganizacija Centrov za socialno delo

Socialna problematika, stiske in težave ljudi zahtevajo strokovno, hitro in učinkovito pomoč ter podporo v okviru javne službe. Za primerno obravnavo vse zahtevnejših potreb potrebujemo sodoben, strokoven in učinkovit sistem socialnega varstva. Reorganizacija vključuje tri spremembe: uvedbo informativnega izračuna, socialno aktivacijo in novo organizacijsko strukturo. Z reorganizacijo uvajamo rešitve, ki prinašajo predvsem koristi uporabnikom storitev centrov za socialno delo po vsej Sloveniji.  Centri za socialno delo bodo v skladu z reorganizacijo zaživeli 1. 10. 2018. Več informacij na spletnih straneh MDDSZ.


 

PRAVNI PRIROČNIK - varno življenje žensk in otrok

Društvo za nenasilno komunikacije je izdalo PRAVNI PRIROČNIK »Nasilje nad ženskami – prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok. Gre za praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih, ki bo žrtve nasilja v družini seznanil z najbolj pogostimi postopki, ki sledijo zaključevanju odnosa, v katerem so žrtve doživljale nasilje. Več informacij..


 

Zvišanje denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

S 1.8.2018 sta se za 2% zvišala minimalni osebni dohodek in varstveni dodatek. Gre za redno uskladitev z inflacijo. Po novem je osnovni minimalni dohodek 392 evrov, varstveni dodatek pa 577 evrov. Upravičenci z veljavno odločbo bodo socialno pomoč dobili v sredo 21.8., varstveni dodatek pa v petek 31.8.  Posmrtnina po novem znaša 392 evrov, pogrebnina pa 785 evrov. Več informacij...

 

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019«. Rok za oddajo vlog je od 15.6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Več informacij na spletni strani Sklada.

 

Sprememba Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Od marca 2018 je pomoč ob rojstvu otroka spet univerzalna pravica: Uvaja se tudi nova pravica za velike družine in invalide do pomoči pri nakupu vinjete. Prav tako se širi pravica do starševskega dopusta tudi na posvojitelje otroka... Pomoč ob rojstvu otroka lahko upravičenci uveljavljajo za nazaj, in sicer za vse otroke rojene od 1. 1. 2018 dalje. Prav tako lahko uveljavljajo pomoč pri nakupu vinjete za vinjeto za leto 2018 ne glede na datum nakupa vinjete.  Več na spletni strani MDDSZ...

 

 

Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

V Kopru že nekaj časa deluje ambulanta Pro Bono za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Odprta je vsak torek od 14.00 do 17.00 ure v prostorih Zdravstvenega doma Koper, v pritličju. Namenjena je osebam iz celotne istrske regije. Več o tem: Primorske novice, Radio Capris.


 

Izterjava preživnine

Če starš, ki je zavezan za plačevanje preživnine prostovoljno ne izpolnjuje obveznosti plačila preživnine v skladu z izvršilnim naslovom (sodba, sklep sodišča, izvršljiv notarski zapis, skupaj z obvestilom o uskladitvi preživnine), lahko upnik vloži na sodišču predlog za izvršbo z namenom dosega izpolnitve obveznosti. Za dovolitev izvršbe in zavarovanja je stvarno pristojno okrajno sodišče. Vrhovno sodišče RS je v Sodnikovem informatorju objavilo prenovljene obrazce za izterjavo preživninskih terjatev skupaj z navodili za izpolnjevanje, kot pomoč pri vlaganju predlogov za izvršbo:

obrazec za preživninsko izvršbo (.pdf)  in navodila za izpolnjevanje (.pdf). Več informacij na spletni strani MDDSZ.


 

Javni razpis - pripravniki - Socialna zbornica

V petek, 18.12.2015, je bil v Uradnem listu RS (št.98/2015) objavljen javni razpis Socialne zbornice Slovenije »Spodbujanje pripravništev«. Razpis je objavljen tudi na spletni strani Socialne zbornice Slovenije. Na našem Centru za socialno delo s  5. januarjem 2016 objavljamo potrebo po pripravnikih. Več informacij za prijavo na spletni strani Zavoda za zaposlovanje ter v razpisni dokumentaciji.


 

Brezplačni tečaj računalništva

za brezposelne na Ljudski univerzi

Ne zamudite priložnosti in se brezplačno naučite uporabljati računalnik za hitrejše, lažje in cenejše iskanje zaposlitve. VSEBINE: Windows, Word za pisanje prošenj, internet in e-pošta, CV... URNIK TEČAJA: vsak torek in četrtek do konca leta od 9.00 do 11.15. ZAČETEK: Tečaj bo potekal od 19. 11. 2015 dalje. VEČ INFO: 05/6128037, ss.ucenje@lu-koper.si.


 

Socialno podjetništvo

Središče Rotunda razpisuje izbor za “Naj podjetniško idejo socialnega podjetja”, pri čemer bodo najboljšo idejo tudi pomagali uresničiti!

Več o razpisu na spletni strani središča Rotunda...

PRIJAVA NA RAZPIS - prosto delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Koper

28.08.2015

Svet Centra za socialno delo Koper raz¬pisuje, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 66/1993, 45-I/94 – Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/94, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13ZDR-1 in 78/13 – popr.), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr, 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS in 57/12) in 28. in 32. člena Statuta Centra za socialno delo Koper ter sklepa 1. izredne seje Sveta zavoda z dne 9.6.2015 prosto delovno mesto

 

Direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Koper

 

Za direktorja (m/ž) je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu:

  • visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj,

ali

  • višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva,
  • strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
  • program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti še Europass življenjepis ter program razvoja centra za mandatno obdobje, za katerega se prijavlja ter potrdilo o nekaznovanosti.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izp

olnjevati še naslednje pogoje:

  • državljanstvo republike Slovenije
  • aktivno znanje slovenskega jezika
  • aktivno znanje italijanskega jezika

Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim di¬rektorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave razpisa.
Nastop mandata je 01.12.2015.
Pisne prijave z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev (fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu po Zakonu o socialnem varstvu, morebitno dokazilo o opravljenem programu za vodenje socialnovarstvenega zavoda ter potrdilo o znanju italijanskega jezika) naj kandidati/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici na naslov:
Svet Centra za socialno delo Koper
Cankarjeva 6, 6000 Koper

  • z oznako na ovojnici »Razpis za direktorja/direktorico – Ne odpiraj!«

O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

V torek, 25. novembra med 12.  in 16. uro so v Taverni v Kopru, potekale aktivnosti, z namenom opozarjanja na nasilje nad ženskami, dinamiko nasilja ter dejavnike, ki prispevajo k nastanku in trajanju nasilja - projekt Labirint nasilja, v sodelovanju Kriznega centra za otroke in mlade Koper - Marelična hiša, Kriznega centra za žrtve nasilja Piran, Društva za nenasilno komunikacijo Koper, Regijske varne hiše Kras in Policijske uprave Koper. V Primorskih novicah...

Sporočanje sprememb ZUPJS s 1. 9. 2014

Spremembe socialne zakonodaje s 1. 9. 2014 prinašajo tudi upoštevanje bolj realnega materialnega položaj vlagatelja pri dodeljevanju pravic. Če bo družinski član npr. začel prejemati denarno nadomestilo, se upokojil, in podobno, se lahko na pristojni CSD sporoči spremembo.Obrazec za sporočanje sprememb je dostopen na spletni strani MDDSZ.

Mali princ v Primorskih

O programu varovanje na daljavo - Mali princ si lahko preberete v Primorskih novicah.


 

Pomoč na domu

Od 1.1.2014 storitve socialne oskrbe na domu izvaja Obalni dom upokojencev Koper. Vse informacije dobite na spletni strani ODU Koper.

Anketa - ocenjevanje kakovosti E-qalin

Na Centru za socialno delo Koper smo vključeni v model ocenjevanja kakovosti E-Qalin®/D, ki vključuje tudi uporabnike in uporabnice naših storitev. Vabimo vas, da izpolnete anketo, ter s svojim mnenjem in oceno pripomorete k večji kvaliteti dela v obojestransko zadovoljstvo. Več....

 


 

Spremembe ZUPJS

Spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakona o socialnovarstvenih prejemkih, prinašajo novosti, ki izboljšujejo položaj vlagateljev. Nekatere bodo začele veljati že s 1. januarjem 2014, druge pa s 1. septembrom 2014. Samo zaradi spremembe zakonodaje v decembru ni treba oddajati novih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  Več na MDDSZ...

 

Priložnost za mlade

Možnost zaposlitve za mlade v projektu "Podjetno v svet podjetništva 2014" - Obalno-kraško regija (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana). Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv, so stare manj kot 35 let in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva. Več na spletni strani RRC...

Publikacija “Starost za vse, vse za starost”

Zavod za zdravstveno varstvo Koper je izdal publikacijo »Starost za vse, vse za starost«, v kateri so zbrane različne pomembne informacije za starejše za našo regijo.

Povezava na publikacijo...


 

Izmenjalnica - Menjaš z mano?

Krizni center za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša  organizira "izmenjalnico" igrač, nakita, cd-jev, dvd-jev, družabnih iger...

KDAJ: v petek 11.10. ob 16.00 uri;  KJE:  v koprski Taverni.

Teden otroka v KCM in DC

V tednu otroka, med 7.oktobrom in 12. oktobrom 2013, bosta Krizni center za otroke in mladostnike Koper – Marelična hiša ter Dnevni center za otroke in mladostnike Koper organizirala številne dejavnosti za otroke in mladostnike, ki so vključeni v naše programe. Pripravili bomo tudi dve delavnici na OŠ Elvire Vatovec-podružnica Sveti Anton in na OŠ Škofije.

Delavnica socialnega podjetništva

 Dne 21.03.2013 je na CSD Koper potekala delavnica o socialnem podjetništvu, ki jo je za nas pripravil Socialni inkubator.


 

Družina je tam, kjer je otrok

Vsi otroci morajo imeti enake pravice, ne glede na to, v kakšni družini živijo.  Enako učinkovito kot v tradicionalni družini lahko pogoje za zdrav razvoj otroku zagotavljajo tudi strukturno drugačne družine - družine z enim staršem, dopolnjene družine, rejniške družine, razširjene družine, družine z istospolno usmerjenima staršema in vse druge oblike družin. Družinski zakonik v ospredje postavlja otroka. Družinski zakonik celovito in na enem mestu ureja družinska razmerja, in sicer razmerja med starši in otroki; oblike pomoči države pri težavah med partnerji in dolžnosti preživljanja; posvojitev, rejništvo in skrbništvo ter zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, partnersko in zunajpartnersko skupnost.  Več informacij na spletni strani MDDSZ.


 

KCM praznoval 1. rojstni dan

31. avgusta je Krizni center za otroke in mladostnike Koper (KCM) praznoval prvo obletnico otvoritve. V tem času so v KCM sprejeli 29 otrok in mladih. Predstavil se je tudi Dnevni center za otroke in mladostnike. Nekaj foto in drugih utrinkov...

Odzivi v medijih: primorska.info, Primorske novice, Mestna občina Koper.


 

Dobrodelni koncert Pustimo jim sanje

Pod pokroviteljstvom Fundacije Danila Türka bo 24. oktobra 2011 ob 20.00 uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma potekal že drugi dobrodelni koncert  Pustimo jim sanje. Izkupiček od prodaje vstopnic bo tudi letos namenjen pomoči otrokom, žrtvam nasilja, ki jim je svet vzel brezskrbnost. Na koncertu bo nastopil Jan Plestenjak z gosti: Julija Kramar, Maja Keuc, Zlatko, Massimo Savič, Time to time, Modrijani, Bilbi.

 

Štipendije - obvestilo

Študentje in študentke, ki ste prejemali državno štipendijo v šolskem letu 2010/2011 ali pa vam je štipendija mirovala, ne pozabite!!! Rok za oddajo vloge je 07.10.2011!!! Vlogo lahko oddate osebno na pristojnem centru za socialno delo v času uradnih ur ali pa pošljete po pošti priporočeno. Za kandidate, ki PRVIČ uveljavljajo pravico do državne štipendije ROK ZA ODDAJO VLOGE NI OMEJEN. STARI ŠTIPENDISTI ! ! ! vloga mora biti pravočasna - vlogo lahko kasneje dopolnite!

Transferji posameznikom in gospodinjstvom

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v Uradnem listu RS, št. 57/2011 dne 15. 7. 2011 objavilo sklep o uskladitvi transferjev od 1. julija 2011. Povezava na MDDSZ...

Informiran.si-bližnjica skozi birokracijo

Na spletni strani informiran.si so pripravili zanimiv izbor BREZPLAČNIH  pravnih e-priročnikov, s pomočjo katerih boste prišli do osnovnih pravnih informacij, ki jih potrebujete v različnih situacijah.

Povezava na priročnike

Začetnica - podporna skupina za mamice

V aprilu in maju bodo srečanja podporne skupine za mamice z dojenčki vsak drugi četrtek med 10.00 in 11.00 uro in sicer 7. aprila in 21. aprila ter  5. maja in 19. maja 2011, v prostorih Centra za socialno delo Koper, Cankarjeva 6.  Za več informacij

 

Začetnica - podporna skupina za mamice

V marcu 2011 bosta srečanji podporne skupine za mamice z dojenčki vsak drugi četrtek med 10.00 in 11.00 uro in sicer 10. marca ter 24. marca. Za več informacij...

Novoletni direndaj

Danes, 16. decembra 2010 ob 16.00 uri bomo v Zadružnem domu v Sv. Antonu obdarili in pogostili preko 200 otrok, družin, starejših in drugih, ki so vključeni v storitve in programe Centra za socialno delo Koper. V imenu otrok, mladostnikov in staršev, rejniških družin in otrok v rejništvu in drugih uporabnikov programa se še posebej zahvaljujemo Mestni občini Koper, Lions Klubu Koper – Obala, podjetju Geaprodukt, Krajevni skupnosti Sv. Anton, Avtobusnim prevozom Rižana ter vsem nastopajočim.                                   Foto: Romina Zajc


 

Najem pisarniških prostorov

Center za socialno delo Koper objavlja poizvedovalni razpis za najem pisarniških prostorov za potrebe Centra za socialno delo Koper. Prostori morajo biti vseljivi 1. maja 2011.  Več informacij...


 

IZ-HOD v Kopru

Od 18. julija do 24. avgusta skupina IZ-HOD potuje od Hrastovca do Ljubljane. Obhodili bodo vse psihiatrične bolnišnice in posebne zavode v Sloveniji, nekaj zavodov za usposabljanje, domove za stare, za mladino in otroke, za tujce in druge v Sloveniji.  Na poti IZ-HOD  gostuje tudi v Kopru od 10 do 12. avgusta, ko se bo zjutraj napotil v Trst.  Koper so proglasili za prestolnico skupnostne skrbi. O obisku v Kopru so poročali tudi v Primorskih novicah in na TV Koper-Capodistria. Več informacij o IZ-HODu...

Okrogla miza "Socialna izključenost otrok in družin"

Slovenija sodi med države, ki beležijo nižjo raven revščine od EU povprečja, vendar se v sedanji situaciji gospodarske krize revščina povečuje. Revne družine zaznamuje več oblik socialne izključenosti hkrati. Družine in otroci se poleg nizkih dohodkov ali brezposelnosti soočajo z nizkim ali zelo slabim stanovanjskiim standardom, slabim zdravstvenim stanjem, nedostopnostjo družbenih dobrin. Za osnovne življenjske potrebe družine okoli 75% vseh prihodkov. Na Centru za socialno delo Koper smo v četrtek 13. maja spregovorili o stanju v Mestni občini Koper ter iskali rešitev za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti otrok.
Objave: Primorske novice

 

 

Seminar Delo s povzročitelji nasilja

V četrtek, 6. maja 2010 med 10.00 in 14.00. uro bo v prostorih Centra za socialno delo Koper seminar, ki ga organizira Društvo za nenasilno komunikacijo.
 

"Ko se znajdete v stiski - uveljavite svoje pravice"

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo zloženko z naslovom "Ko se znajdete v stiski UVELJAVITE SVOJE PRAVICE", kjer so na enem mestu zbrane  kratke informacije o pravicah iz različnih javnih ustanov...

Zloženko si lahko natisnete ali ogledate tu...

Prve regijske športne igre

Dnevni delovno terapevtski center Barčica, razvojni program Centra za socialno delo Koper, organizira v petek, 4. septembra 2009, na Sveti Katarini v Ankaranu pri  Kopru  prve regijske športne igre duševnega zdravja »IGRE ZDRAVEGA DUHA KOPER 2009«.  Na Centru za socialno delo Koper in v Dnevnem delovno terapevtskem centru Barčica vemo, kako zelo pomembno in dragoceno je, da izmenjujemo izkušnje in znanja in kako zelo se naši uporabniki in uporabnice, ki imajo težave v duševnem zdravju, veselijo prijetnih druženj z drugimi sorodnimi organizacijami in društvi. V petek se bo prvih športnih iger duševnega zdravja udeležilo čez 80 oseb iz primorske regije. Med prijavljenimi so oskrbovanci iz Socialno varstvenega zavoda Dutovlje, iz Ilirske Bistrice ter udeleženci iz vseh treh obalnih občin.