S 1.1.2017 so začele veljati spremembe Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ZSVarPre-E, ki pomembno vplivajo na večino prejemnikov socialne pomoči in varstvenega dodatka. Spremembe namreč odpravljajo zaznambo na nepremičninah prejemnikov, prav tako pa odpravljajo dolžnost dedičev, ki so morali vračati socialno pomoč, ki jo je za časa življenja prejemal zapustnik.

Ukinitev zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini

Ukinjajo se zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini, ki je v lasti upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne socialne pomoči. Vendar to velja le za nepremičnine do vrednosti 120.000 EUR, v katerih upravičenci prebivajo ter imajo prijavljeno stalno prebivališče. V kolikor ima upravičenec v lasti nepremičnino, vredno več kot 120.000 EUR, je do socialne pomoči oz. varstvenega dodatka upravičen le, če CSD presodi, da si preživetja z nepremičnino začasno ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati in v zadnjih 24 mesecih denarne socialne pomoči ni prejel ali jo je prejel največ osmnajstkrat.

V kolikor je v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč prejel več kot osemnajstkrat je potrebno soglasje za vpis prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičnini.

Že vpisane zaznambe

Zaznambe o prepovedi odtujitve in obremenitve, ki so že vpisane v zemljiški knjigi se bodo izbrisale po uradni dolžnosti.

To velja za zaznambe, ki so bile vpisane v informatizirano glavno knjigo po 1. januarju 2012, so vpisane v korist Republike Slovenije in je vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine temeljil na odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

Izbris zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin se opravi ne glede na določbe o vrstnem redu odločanja o vpisih v zemljiškoknjižnem postopku in brez izdaje sklepa o izbrisu. Predlog za izbris zaznambe oz. umik predloga lahko predlaga tudi CSD, ki je predlagal vpis zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine. 

Omejitev dedovanja oz. vračilo socialne pomoči s strani dedičev

Spremembe se obetajo tudi za dediče oseb, ki bodo po novem prejemale socialno pomoč oz. varstveni dodatek. Dedovanje zapustnikovega premoženja, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se omeji do višine 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika.

Še vedno velja, da dedičem ne bo potrebno vračati enkratne izredne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana in pomoči pri kritju stroškov pogreba.

Dedičem bo po novem treba vračati socialno pomoč le, če je bila zapustniku dodeljena kljub temu, da je imel v lasti nepremičnino, v kateri je dejansko prebival ter imel prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost je presegala 120.000 EUR. Te spremembe pa veljajo le za bodoče upravičence s stanovanjem (hišo), v katerem živijo, v vrednosti do 120.000 EUR. Vračilo sredstev (omejitev dedovanja) za že dodeljeno oziroma prejeto denarno socialno pomoč in varstveni dodatek se ohranja.