Starševsko varstvo

Starševski dopust zajema različne vrste dopusta, vsem pa je skupno, da je to pravica do odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka dejansko neguje in varuje. Trajanje posamezne vrste starševskega dopusta je določeno v koledarskih dnevih.

Povezava na spletno stran MDDSZ z obrazci.

 • porodniški dopust (105 dni)
 • očetovski dopust (90 dni: 15 + 75)
 • dopust za nego in varstvo otroka (260 dni) (daljši dopust za nego in varstvo otroka v nekaterih primerih)
 • posvojiteljski dopust (120 oz. 150 dni)
 • starševsko nadomestilo: porodniško nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka, dobroimetje, posvojiteljsko nadomestilo
 • pravica staršev do krajšega delovnega časa zaradi starševstva:
  • do 3. leta starosti otroka - za vse otroke
  • do 18. leta starosti otroka - zaradi nege in varstva težje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka

Do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, so upravičene osebe, ki so vključene v zavarovanje za starševsko varstvo in se zanje plačujejo prispevki za starševsko varstvo.

Zavarovanci za starševsko varstvo so

 • osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji
 • osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, poslane na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so bile poslane
 • osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno
 • osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic
 • poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovane na drugi podlagi
 • kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in so obvezno vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • brezposelne osebe, ki prejemajo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije nadomestilo ali denarno pomoč, po predpisih, ki urejajo zavarovanje za primer brezposelnosti
 • osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje
 • osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in niso zavarovane na drugi podlagi
 • osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
 • osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali drugem zakonu.

Kje se uveljavljajo pravice?

Vse pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen glede na:

 • materino stalno prebivališče oziroma
 • materino začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča.

Če mati nima niti stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se pravice uveljavljajo pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen po naslednjem vrstnem redu:

 • glede na sedež materinega delodajalca oz. dejavnosti
 • glede na kraj rojstva otroka
 • glede na stalno prebivališče posvojitelja oz. osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.