Skrbništvo

Skrbništvo je definirano v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Gre za zakonsko urejeno obliko družbenega varstva mladoletnikov (skrbništvo nad ml. osebami), za katere ne skrbijo starši in polnoletnih oseb, ki zaradi določenih vzrokov niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi (skrbništvo nad odraslimi osebami, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost). Posebno varstvo pa se daje tudi osebam, ki nimajo možnosti, da bi same skrbele za svoje pravice in koristi (skrbništvo za posebne primere).

Pri vseh je skupno, da tretja oseba (skrbnik) za daljši ali krajši čas prevzame skrb za drugo osebo (varovanca) v celoti ali samo za določene naloge oz. za konkretno pravno dejanje. Pri tem zakonodaja tudi jasno določa kdo je lahko skrbnik in kakšna je njegova funkcija. Prav tako pa nalaga Centru za socialno delo vrsto nalog in dolžnosti, preko katerih je mogoče dosegati temeljne namene in cilje skrbništva.

Te naloge potekajo nekako v vseh fazah skrbništva in so:

 • CSD mora, ko izve, da je treba nekoga postaviti pod skrbništvo, ukreniti vse potrebno za varstvo njegove osebnosti, pravic in koristi in uvesti postopek za postavitev pod skrbništvo
 • odloča o postavitvi pod skrbništvo
 • imenuje in razrešuje skrbnika
 • opravlja popis in cenitev varovančevega premoženja
 • odloča o obsegu skrbnikovih pravic in dolžnosti oz. pooblastil
 • odloča o pravicah in koristih varovanca
 • obvešča matičarja in zemljiško knjigo o postavitvi osebe pod skrbništvo
 • daje soglasje k določenim poslom, ki jih sklepa skrbnik za varovanca
 • odloča o prenehanju skrbništva
 • spremlja oz. nadzira skrbnikovo delo (skrbniška poročila)
 • odloča o ugovoru zoper delo skrbnika
 • pri obliki varstva, ki naj se daje varovancu, mora upoštevati predvsem potrebe in koristi varovanca, kar vključuje tudi možnost spreminjanja svojih odločitev
 • ravna v skladu s pravili, ki veljajo za splošni upravni postopek ter v skladu z družbeno vlogo in pravili stroke
 • druge naloge: CSD kot skrbnik varovancu in vse naloge, ki iz tega izvirajo, CSD kot vlagatelj zahtevkov za postopek odvzema ali vrnitve poslovne sposobnosti itd.