Najpomembnejše delovne naloge koordinatorke za področje nasilja v družini so: prispevati k večji usklajenosti postopkov in krepitvi sodelovanja med različnimi institucijami in organizacijami, ki se vključujejo v obravnavo nasilja. Delo je usmerjeno v organiziranje in razvijanje mreže pomoči vsem, ki preživljajo nasilje, s poudarkom na najranljiveših skupinah kot so otroci, ženske, stari in invalidi. Naloge nadalje zajemajo nudenje podpore strokovnim delavcem in delavkam,  senzibiliziranje strokovne in laične javnosti o problematiki nasilja, spremljanje in analiziranje stanja na področju nasilja v primorski regiji. 

Uradne statistike (podatki iz leta 2007)
Edini organ v Sloveniji, ki vodi uradno statistiko nasilja v družini, je bila policija. Od leta 1999 namreč pri vsakem zaznanem kaznivem dejanju opredeli tudi razmerje med storilcem in oškodovancem. Tako je policija v letu 2000 zaznala kaznivih dejanj nasilja v družini 3084, v letu 2001 - 3844, v letu 2002 – 4441, v letu 2003 – 5224 in v letu 2004 - 5066.
Večina le-teh je bila storjenih v stanovanju. Povzročitelji kaznivih dejanj z elementi nasilja v družini so v 88% moški, v 12% ženske (večine teh je povzročiteljic nasilja nad
otroki). Te številke kaznivih dejanj zajemajo torej vsa nasilna kazniva dejanja, storjena proti osebi v bližnjem razmerju. Kaznivo dejanje nasilništva po 299. členu Kazenskega
zakonika, kamor od leta 1999 sodi tudi nasilje v družini, je prav tako zajeto v prej navedenih številkah. Število prijavljenih kaznivih dejanj po 299. členu Kazenskega
zakonika pa je policija zaznala v letu 2001 – 359, v letu, 2002 - 520, v letu 2003 – 820, v letu 2004 – 687, v letu 2005 – 653 in v letu 2006 – 729. Če ob zaznaniin primerih nasilja v družini kot kaznivega dejanja upoštevamo še nasilje v družini kot prekršek, pa ugotovimo, da se je v zadnjih 10 letih število primerov nasilja v družini, zaznano s strani policije, povečalo za kar 73%. (vir: MDDSZ)

Nasilje v družini - pregled dobrih praks in priporočila (2006).

V peteklih letih je bila v Sloveniji narejena raziskava o nasilju v družini ter objavljeno poročilo o ugotovitvah, pa tudi nekaj člankov v strokovnih publikacijah.  dr. Mateja Sedmak et.al.: "Nevarna zasebnost"