Regijska in lokalna koordinacija

Lokalna koordinacija:

Koordinacija v lokalni mreži programov socialnega varstva

Regijski kordinaciji:

Regijska koordinacija za obravnavo nasilja v družini

Nadomestne kazni in drugi ukrepi v splošno korist

Koordinator obravnave v skupnosti

 

Koordinacija v lokalni mreži programov socialnega varstva

 

Naloge Centra za socialno delo Koper kot koordinatorja programov in storitev v lokalni mreži so:

 • prepoznavanje ponudbe programov v lokalni skupnosti in usmerjanje uporabnikov in uporabnic;
 • stičišče različnih izvajalcev (registriranje potreb)
 • povezovanje sistemov na lokalnem nivoju
 • sodelovanje pri načrtovanju in razvijanju novih programov
 • organizacija strokovne podpore izvajalcem iz vladnega in nevladnega sektorja

Center za socialno delo Koper usklajuje in povezuje različna področja dela socialnega varstva z namenom, da se uporabnikom in uporabnicam zagotavljamo različne oblike pomoči ter odpiranja možnosti za socialno vključenost.  Lokalna koordinacija je zastavljena  na več ravneh, predvsem z namenom, da CSD postane stičišče različnih izvajalcev in usmerjevalec v različne programe pomoči, ki delujejo znotraj prostora pristojnosti Centra.

Posamezne aktivnosti:

Z uvajanjem sprememb v organizaciji dela znotraj CSD želimo uporabniku ali uporabnici zagotoviti boljšo in hitrejšo dostopnost do informacij in storitev

 • Posebno skrb namenjamo sodelovanju med sodelavci, sodelavkami  ter zunanjimi izvajalci in , institucijami, društvi ter drugimi organizacijami v lokalni skupnosti.
 • S spletnimi stranmi predstavljamo  dejavnosti CSD  in različne programe zato, da omogočamo  večjo dostopnost.
 • CSD spremlja in vodi evidenco registracija potreb uporabnikov in uporabnic ter pripravlja izdelavo skupnih ocen o potrebah in prioritetah v skupnosti ter po potrebi načrtuje skupnostne akcije.
 • Z načinom registriranja in evidentiranja ne-odgovorjenih potreb posameznikov in posameznic  vzpodbujamo razvoj novih programov
 • Podpora in pomoč pri nastajanju programov, ki so se v praksi pokazali kot potrebni, zaradi nudenja celostne pomoči uporabniku ali uporabnici naših storitev.

Koordinacija v lokalni mreži programov socialnega varstva je bila med delovne naloge Centrov za socialno delo umeščena z Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005.

Zakonske podlage:

- Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005  (NPSV),  Načrt za izvajanje usmeritev in nalog iz NSPV, Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 (Uradni list RS, št. 39/2006)

 

Regijska koordinacija za obravnavo nasilja v družini

Koordinatorji nudijo strokovno podporo delavcem – nosilcem posameznih zadev, ki obravnavajo primere nasilja, pomagajo pri vzpostavitvi in organizaciji splošnega kriznega tima na lokalnem nivoju. Kot zunanji strokovnjaki po potrebi sodelujejo, organizirajo in vodijo delovanje enotnega med-institucionalnega tima za obravnavo odraslih žrtev nasilja, v primeru izreka prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi vodijo in koordinirajo delo interventne službe.

Koordinatorji pomagajo tudi pri organizaciji in vzdrževanju mreže izvajalcev in programov na področju socialnega varstva za preprečevanje in širjenje nasilja, prenašajo nova znanja tako, da organizirajo in načrtujejo specializirana usposabljanja strokovnih delavcev.

Naloga koordinatorjev je tudi analiziranje stanja v regiji , koordiniranje in vrednotenje razvojnih (inovativnih) programov za storilce in žrtve nasilja, priprava, podpora in vzpostavitev novih možnosti za kratkotrajne namestitve.

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

 

Nadomestne kazni in drugi ukrepi v splošno korist

 

CSD Koper izvaja tudi naloge regijske koordinacije nadomestnih kazni in drugih ukrepov v splošno korist za področje obalno-kraške regije, ki obsega poleg CSD Koper še centre za socialno delo Izola, Piran, Postojna, Sežana ter Ilirska Bistrica.

Nadomestna kazen pomeni opravljanje nalog (dela) v korist lokalnih skupnosti ali humanitarnih organizacij.

Nadomestna kazen se lahko izreče v več primerih in sicer kot:

 • nadomestilo uklonilnega zapora,
 • kot alternativno izvrševanje kazni zapora do 3 mesecev,
 • kot institut  odloženega pregona in
 • kot možnost v postopku poravnave.

Osebe kaznovane za prekršek in osebe kaznovane za kaznivo dejanje lahko zaprosijo sodišče, da jim namesto plačila globe ali prestajanja kazni dovoli opravljati naloge v korist lokalnih skupnosti ali humanitarnih organizacij. Prav tako pa lahko državni tožilec s soglasjem oškodovanca odloži kazenski pregon za kaznivo dejanje, za katero je predpisana denarna kazen ali zapor do 3 let, če je osumljeni pripravljen izpolniti določene naloge s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja.

Zakonske podlage:

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o prekrških,Zakon o kazenskem postopku, Kazenski zakon. Poleg zakonov ta institut podrobneje urejajo tudi Pravilnik o izvrševanju kazni zapora in Pravilnik o poravnavanju v kazenskih zadevah.

Center za socialno delo Koper

je kot nosilec in povezovalec regijskih aktivnosti za izvedbo nalog Nacionalnega programa socialnega varstva povezoval nosilce načrtovanja iz desetih občin:  Izola, Piran, Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka in Mestna občina Koper. Na področju teh občin deluje 6 centrov za socialno delo.

Namen povezovanja regijskih aktivnosti:

- opredelitev skupne problematike v regiji,

- evidentiranje in oblikovanje lokalnih in regijskih mrež izvajalcev programov socialnega varstva  in

- določitev skupnih prioritet in ciljev reševanja socialne problematike v regiji po posameznih področjih

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006 - 2010 med drugim poudarja modernizacijo sistemov socialne zaščite, večjo ciljno usmerjenost ukrepov socialne politike, uveljavljanje različnih oblik javno - zasebnega partnerstva, večjo racionalnost in odgovornost.

Pri tem so vključeni različni oblikovalci in izvajalci socialne politike. Prav koordinatorska vloga, ki je zaupana centrom za socialno delo na področju lokalne koordinacije programov ter regijskih koordinatorjev za področje nasilja v družini ter izvajanje nadomstenih kazni, je za posameznika, posameznico in družino izrednega pomena. Pomeni enostaven in učinkovit pristop do storitev in programov, ki so še kako pomembni v trenutkih, ko potrebujemo pomoč, podporo, dodatna znanja in informacije.