Prva socialna pomoč

Prva socialna pomoc je storitev in obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, seznanjanje upravičenca z možnimi socialno-varstvenimi storitvami, prejemki in obveznostmi, ki sledijo izbiri ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu ali upravičenki nudijo pomoč.
Prva socialna pomoč je socialno varstvena storitev namenjena ljudem, ki prihajajo na Center za socialno delo PRVIČ, bodisi zaradi težave ali stiske, bodisi zaradi različnih informacij o družinskih razmerjih, npr. postopek razveze zakonske zveze, urejanja stikov, preživnine, postavitev skrbnika za poseben primer in drugo. Storitev  zajema enega  ali nekaj pogovorov v isti zadevi. Ob zaključeni storitvi naj bi se uporabnik  oz. uporabnica odločil, kako bo dalje urejal zadevo, ali se bo vključil v svetovalni proces ali bo sprožil upravni postopek, ali pa se bo obrnil na zunanje izvajalce socialno varstvenih storitev, sodišča ipd.

Večinoma je storitev PSP opravljena oz. zaključena po enkratnem razgovoru, ko so uporabniku posredovane informacije in možnosti. Lahko se takoj odloči za nadaljnjo obravnavo v okviru drugih storitev ali nalog po zakonu. Uporabnik, uporabnica včasih nadaljnje obravnave ne potrebuje, saj razgovori v okviru storitev PSP niso zgolj informativni, pač pa tudi svetovalni.
Strokovni/na delavec/ka dela po metodi dela s posameznikom in z družino, po metodičnih načelih in načinih ravnanja v socialnem delu, pri svojem delu pa mora upoštevati kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.  Storitev PSP je brezplačna.
Storitev je namenjena opredelitvi težave ali stiske, pojasnjevanju vseh okoliščin, ki so vplivale na težavo ali stisko, predstavitev  delovanja centra , storitev, pooblastil in pristojnosti  centra. Ob zaključku strokovna delavka, delavec skupaj z družino, posameznikom ali posameznico raziščeta in prepoznata težave in stiske ter  zaključita z možnimi rešitvami ali načini reševanja konkretnih socialnih stisk in težav.

Možnosti za nadaljnja srečanja po opravljeni storitvi PSP:

  • vključitev znotraj CSD, v druge socialno varstvene storitve: osebno pomoč (svetovanje, urejanje, vodenje) ali  pomoč družini za dom (svetovanje, podpora in spremljanje družine), ali pa javna pooblastila (npr. postavitev skrbnika za poseben primer, ukrepi za zaščito otrok, predlog za odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti...)
  • napotitev v druge službe, institucije, društva ali nevladne organizacije.