Ugotavljanje ocetovstva

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v poglavju Razmerja med starši in otroci določa načine ugotavljanja očetovstva in materinstva v členih od 86. do 99. člena ZZZDR.

Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere. Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo. Oče lahko prizna otroka za svojega pred maticarjem na upravni enoti ali v javni listini ali v oporoki ali pri centru za socialno delo. Priznanje ocetovstva lahko da oseba, ki je razsodna in stara najmanj 15 let.  Priznanje ocetovstva velja in se vpiše v maticno knjigo samo, ce se s tem priznanjem strinja otrokova mati. Kadar mati ni vec živa ali je neznanega bivališca, da izjavo otrokov skrbnik s privolitvijo centra za socialno delo.

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89, Uradni list RS, št. 64/01, 16/04, v nadaljevanju ZZZDR) sicer ne vsebuje določb o priznanju očetovstva pred rojstvom otroka, mnenje pravnih teoretikov na področju družinskega prava pa je, da je potrebno zaradi varovanja koristi otroka upoštevati tudi tako priznanje očetovstva, če je podano po spočetju otroka, ki pa lahko velja oziroma učinkuje šele od dneva rojstva otroka (pod pogojem da se otrok rodi živ). Takšna priznanja naj bi bila sicer bolj izjema kot pravilo, vendar pa se dogaja v praksi ravno obratno: bodoče matere in očetje želijo hitrejšo ureditiev očetovstva in se  večinoma odločijo, da to uredijo še pred rojstvom otroka. Menimo, da je potrebno staršem omogočiti predhodno urejanje očetovstva, ki zakonsko sicer ni posebej določeno, vendar pa je to glede na ustavne in konvencijske določbe v korist otrok.

Strokovna/i delavka/ec centra za socialno delo lahko na željo staršev sestavi zapisnik o priznanju očetovstva, skupaj s soglasjem matere. Po prejetem obvestilu o rojstvu otroka, bo center za socialno delo priznanje posredoval skupaj s podatki o otroku, pristojni upravni enoti. 

Po rojstvu otroka pa je potrebno centru za socialno delo sporočiti osebne podatke o otroku, ki jih ta posreduje pristojni upravni enoti - le v tem primeru ima predhodno priznanje tudi pravno veljavo.

Povezava na e-upravo.

Zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega izhajajo

  1. porodniški dopust
  2. očetovski dopust
  3. dopust za nego in varstvo otroka
  4. posvojiteljski dopust.