Denarne socialne pomoči Mestne občine Koper

Mestna občina Koper na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 18/2013), občanom in občankam omogoča uveljavljanje denarnih socialnih pomoči za:

  • nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem;
  • plačilo šole v naravi osnovnošolcem;
  • plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom;
  • plačilo storitev socialnega servisa: dnevne dostave kosil na dom, varovanje na daljavo ter storitve spremstva in pomoči pri posameznih opravilih starejšim in invalidnim osebam, ki so po pravilniku, ki določa standarde in normative socialno varstvenih storitev upravičene do socialne oskrbe na domu;
  • plačilo ogrevanja;
  • kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.

Roki za oddajo vlog

Vlagatelji vlagajo vloge za dodelitev občinske denarne pomoči za:

  • nakup šolskih potrebščin osnovnošolcem od 1. junija do 15. julija;
  • plačilo šole v naravi ter plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom od 1. januarja do 31. maja in od 1. avgusta do 31. decembra;
  • plačilo ogrevanja in kritje drugih stroškov za premostitev trenutne materialne ogroženosti od 1. januarja do 31. oktobra;
  • plačilo storitev socialnega servisa od 1. januarja do 31. decembra.

Občinska denarna pomoč za plačilo kosil in malic osnovnošolcem med šolskim letom ter za plačilo storitev socialnega servisa pripada upravičencem od naslednjega dne po vložitvi vloge.

Kako oddati vlogo?

Vlogo dobite na  Centru za socialno delo Koper, v času uradnih ur. Izpolnjeno vlogo oddate prav tako na Center za socialno delo Koper.