Lokalna koordinacija

Naloge Centra za socialno delo kot koordinatorja programov in storitev v lokalni mreži so:

 • prepoznavanje ponudbe programov v lokalni skupnosti in usmerjanje uporabnikov in uporabnic;
 • stičišče različnih izvajalcev (registriranje potreb)
 • povezovanje sistemov na lokalnem nivoju
 • sodelovanje pri načrtovanju in razvijanju novih programov
 • organizacija strokovne podpore izvajalcem iz vladnega in nevladnega sektorja


Center za socialno delo Koper usklajuje in povezuje različna področja dela socialnega varstva z namenom, da se uporabnikom in uporabnicam zagotavljamo različne oblike pomoči ter odpiranja možnosti za socialno vključenost.  Lokalna koordinacija je zastavljena  na več ravneh, predvsem z namenom, da CSD postane stičišče različnih izvajalcev in usmerjevalec v različne programe pomoči, ki delujejo znotraj prostora pristojnosti Centra.

Posamezne aktivnosti:

 • Z uvajanjem sprememb v organizaciji dela znotraj CSD želimo uporabniku ali uporabnici zagotoviti boljšo in hitrejšo dostopnost do informacij in storitev
 • Posebno skrb namenjamo sodelovanju med sodelavci, sodelavkami  ter zunanjimi izvajalci in institucijami, društvi ter drugimi organizacijami v lokalni skupnosti.
 • S spletnimi stranmi predstavljamo  dejavnosti CSD  in različne programe zato, da omogočamo  večjo dostopnost.
 • CSD spremlja in vodi evidenco registracija potreb uporabnikov in uporabnic ter pripravlja izdelavo skupnih ocen o potrebah in prioritetah v skupnosti ter po potrebi načrtuje skupnostne akcije.
 • Z načinom registriranja in evidentiranja ne-odgovorjenih potreb posameznikov in posameznic  vzpodbujamo razvoj novih programov
 • Podpora in pomoč pri nastajanju programov, ki so se v praksi pokazali kot potrebni, zaradi nudenja celostne pomoči uporabniku ali uporabnici naših storitev.


Koordinacija v lokalni mreži programov socialnega varstva je bila med delovne naloge Centrov za socialno delo umeščena z Nacionalnim programom socialnega varstva do leta 2005.