Družinski prejemki

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo:

 • dopust,
 • nadomestilo,
 • pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva,
 • pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva v primeru štirih ali več otrok, 
 • nadomestilo v času odmora za dojenje in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost v času odmora za dojenje (od 1.9.2014).

Družinski  prejemki

 • Starševski dodatek,
 • Pomoč ob rojstvu otroka,
 • Otroški dodatek,
 • Dodatek za veliko družino, 
 • Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
 • Delno plačilo za izgubljeni dohodek.

Uveljavljanje pravice do družinskih prejemkov:

Pravice lahko uveljavljate pri CSD Koper.

Na naši internetni strani najdete vse potrebne dokumente, ki jih izpolnjene prinesete na naš center, kjer vam bomo pomagali pri uveljavljanju pravic.

Izplačevanje družinskih prejemkov:

Posamezne vrste družinskih prejemkov se izplačujejo najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec na osebni račun upravičenca. Roki za uveljavljanje posamezne pravice do družinskih prejemkov so določeni v zakonodaji.

 • starševski dodatek: 30 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 30 dni po rojstvu otroka (pravica se prizna od rojstva otroka),
 • pomoč ob rojstvu otroka: 60 dni pred predvidenim datumom poroda oziroma najkasneje 60 dni po rojstvu otroka,
 • otroški dodatek:
  • 90 dni po rojstvu otroka – pravica se prizna od rojstva otroka,
  • kadarkoli do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti,
  • izjemna višina otroškega dodatka za otroke v enostarševski družini: hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka,
  • izjemna višina otroškega dodatka za predšolske otroke: hkrati z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka,
 • dodatek za veliko družino: istočasno z uveljavljanjem pravice do otroškega dodatka oziroma kdor ne uveljavlja pravice do otroškega dodatka ali do nje ni upravičen, vloži vlogo za tekoče leto v tekočem letu; za prejemnike otroškega dodatka center za socialno delo odloči po uradni dolžnosti,
 • dodatek za nego otroka: 90 dni po rojstvu otroka – pravica se prizna od rojstva otroka – oziroma kadarkoli do otrokovega 18. oziroma 26. leta starosti,
 • delno plačilo za izgubljeni dohodek: 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja oziroma najkasneje 60 dni po prenehanju delovnega razmerja, vendar najdlje do 18. leta starosti otroka s težko motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka.

Pravice za državljane EU

Pravice do družinskih prejemkov in zavarovanje za starševsko varstvo za državljane EU v Republiki Sloveniji in izmenjava podatkov med državami članicami EU
Z vstopom Republike Slovenije v EU je naša država prevzela dolžnost upoštevanja pravnih predpisov EU tudi na področju koordinacije sistemov socialne varnosti. Za to področje se v EU neposredno uporabljajo naslednje uredbe:

 • Uredba (EGS), št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo znotraj Evropske Skupnosti,
 • Uredba (EGS) št. 574/72 za izvajanje Uredbe (EGS) št 1408/71 in
 • Uredba (EGS), št. 859/03 o razširitvi določb Uredbe (EGS) št 1408/71 in Uredbe (EGS) št 574/72 na državljane tretjih držav.

V sklop področij socialne varnosti, ki jih urejajo omenjene uredbe, sodita tudi področji družinskih dajatev in dajatev za materinstvo, ki so v slovenskem pravnem redu določene in urejene v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/03-UPB1, 47/06 - spremembe in dopolnitve, v nadaljevanju ZSDP).
V zvezi s pravicami državljanov EU iz zavarovanja za starševsko varstvo in o pravicah do družinskih prejemkov v Republiki Sloveniji odloča na prvi stopnji CSD Ljubljana Bežigrad, Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke.

V njegovo pristojnost sodi tudi izmenjava podatkov in informacij o upravičenosti do družinskih prejemkov med pristojnimi nosilci za izvajanje uredb v drugih državah članicah EU. V ta namen so s strani Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov predpisani enotni obrazci serije E 400, med katerimi so najpogosteje v uporabi obrazci E 401, E 402 in E 411. Vse obrazce serije E 400 lahko pridobite na centrih za socialno delo.
Obrazec E 411 - Zahtevek za informacije o upravičenosti do družinskih dajatev v državi članici, kjer imajo družinski člani stalno prebivališče, potrebujete kadar uveljavljate pravico do družinskih dajatev v drugi državi članici EU, vaši družinski člani pa zakonito prebivajo v Republiki Sloveniji. Obrazec se sestoji iz zahtevka za potrdilo (del A), ki ga čitljivo izpolnite sami oziroma pristojni nosilec v drugi državi članici EU in potrdila (del B), ki vam ga bo izpolnila in potrdila Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke.

Obrazec posredujete po pošti ali ga prinesete osebno na naslov:
Center za socialno delo
Ljubljana Bežigrad
Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke
Livarska ulica 1
1000 Ljubljana

Za dodatna pojasnila so vam na voljo na e-naslovu: gpcsd.ljbez@gov.si

Obrazci serije E 400 za področje družinskih dajatev: Obrazci