Denarna socialna pomoč (od 01.01.2012)

Denarna socialna pomoč je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki se je začel uporabljati 1. januarja 2012. Uveljavite jo lahko, če dohodek na osebo ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana in so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji.

Od 1. 1. 2012 osnovni znesek minimalnega dohodka znaša 260,00 evrov

Ali je vlagatelj upravičen do denarne socialne pomoči, ugotavlja center za socialno delo v vsakem primeru posebej na podlagi vloge in dokazil.

Kako oddati vlogo?

Obrazec za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev kupite v knjigarnah ali si jo sprintate z interneta. Obrazce najdete tudi na naši spletni strani.

Več natančnejših informacij - na spletni strani MDDSZ.